Komunikat spółki Total Fitness Sp. z o.o.

Zarząd spółki Total Fitness Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje o uzgodnieniu w dniu 22 marca 2024 r. planu połączenia spółki (dalej jako „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1”), ze spółkami:

(i) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-844), przy placu Europejskim 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370919, REGON 750721670, NIP 8361676510, kapitał zakładowy: 2.958.292,00 zł, wpłacony w całości, BDO 000558784 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)

oraz

(ii) SATURN FITNESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (01-934), ul. Arkuszowa 18, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989995, REGON: 522994500, NIP: 1182247148 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2”),
dalej Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 łącznie jako „SPÓŁKI PRZEJMOWANE”.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym przejmie ich aktywa i pasywa.

Plan połączenia:

Plan połączenia

Zał. nr 1 do planu połączenia_uchwała WZA Benefit Systems S.A. Zał. nr 2 – ustalenie wartości majątku_Total Fitness

Zał. nr 2 – ustalenie wartości majątku_Total Fitness

Zał. nr 3 – ustalenie wartości majątku_Saturn Fitness Group

Zał. nr 4 – oświadczenie o stanie księgowym Total Fitness

Zał. nr 5 – oświadczenie o stanie księgowym Saturn Fitness Group

Total Fitness_bilans_29.02.2024

Total Fitness_rzis_29.02.2024

Saturn Fitness Group_bilans_rzis_29.02.2024

Dokumenty finansowe:

2023: https://corp.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/jednostkowy-raport-roczny-benefit-systems-za-2023/

2022: https://corp.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/jednostkowy-raport-roczny-benefit-systems-za-2022/

2021: https://corp.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/jednostkowy-raport-roczny-benefit-systems-za-2021/

Total Fitness_spr. finansowe 2021

Total Fitness_spr. finansowe 2022

Total Fitness_bilans_rzis_31.12.2023

Saturn Fitness Group_bilans_rzis_31.12.2023